Cover photo for Salome Daulys's Obituary
Salome Daulys Profile Photo
1926 Salome 2022

Salome Daulys

June 19, 1926 — December 23, 2022

Salome (Zdancevičiūtė) Daulys June 19, 1926 – December 23, 2022 Salome was born in the village of Gulbiniškiai, Ludvinavas county, Marijampolė region in Lithuania, into the farming family of Mykolas and Adele (Žaldariūtė) Zdancevičius. She finished primary school in the village, started high school in Marijampolė, but after the Second World War continued high school in Germany at the Rebdorf Displaced Person camp and finally graduated from St. Casimir Academy in Chicago. She received her Bachelor’s degree from Marywood College, Scranton, Pennsylvania. For over thirty years, she taught in the Catholic schools of the Archdiocese of Chicago. Salome married the late Kazys Daulys in 1959 and raised a daughter, Loretta, and a son, Vitas. She was a long-time member of the Lithuanian American Community and was chairman of the Brighton Park chapter. She sang in Dainava, Brighton Park Immaculate Conception parish and the Knights of Lithuania choirs. She participated in the Lithuanian American Council, Radio "Margutis II", American Lithuanian Roman Catholic Women's association, Knights of Lithuania and other Lithuanian organizations. She was awarded with the 4th degree from the Knights of Lithuania. Mourning her passing are her daughter, Loreta (Lara) Ohmaye, son Vitas with his wife Audra (Kubilius) and children Gintarė, Daiva and Aras as well as the families of her sisters – the late Emilija Sinkevičienė, the late Liuda Daukšienė, Judita Kolienė, Laimutė Sabienė - and brother, the late Juozas Zdancevičius. Visitation will take place on Thursday, December 29, from 3 p.m. to 8 p.m. at Palos-Gaidas Funeral Home (11028 Southwest Highway, Palos Hills, IL, 60465) and Friday, December 30th, from 9:30 – 10:30 a.m. at the Church of the Immaculate Conception (2745 W. 44th Street, Chicago, IL 60632), followed by the Mass of Christian Burial at 10:30 a.m. after which she will be laid to rest at St. Casimir Lithuanian Cemetery (4401 West 111th Street, Chicago, Illinois, 60655). In lieu of flowers, donations can be made to the "Draugas Foundation" or the Lithuanian American Community Education Council. Salomėja (Zdancevičiūtė) Daulienė 1926.VI.19 – 2022.XII.23 Gimė Gulbiniškių kaime, Liudvinavo valsčiuje, Marijampolės apskrityje Lietuvoje, gausioje ūkininkų Mykolo ir Adelės (Žaldariūtės) Zdancevičių šeimoje. Pradžios mokyklą baigė savo kaime, gimnaziją pradėjo Marijampolėje, tačiau antrojo pasaulinio karo metu teko tęsti Vokietijoje Rebdorfo stovyklos lietuvių gimnazijoje ir pagaliau baigti Šv. Kazimiero akademijoje Čikagoje. Įgijo bakalauro laipsnį Marywood College, Scranton, Pensilvanijoje. Virš trisdešimt metų dėstė Čikagos arkidiocezijos katalikiškose mokyklose. Susituokė su a.a. Kaziu Dauliu 1959m. ir užaugino dukrą Loretą ir sūnų Vitą. Ilgametė Lietuvių Bendruomenės narė ir Brighton Parko valdybos pirmininkė. Dainavo Dainavos, Brighton Parko Nekalto Prasidėjimo parapijos ir Lietuvos vyčių choruose. Dalyvavo Amerikos Lietuvių tarybos, Radijo „Margutis II“, Amerikos lietuvių Romos katalikų moterų sąjungos, Lietuvos vyčių ir kitoje lietuviškoje veikloje. Apdovanota Lietuvos vyčių IV laipsnio žymeniu. Giliame liūdesyje liko dukra, Loreta (Lara) Ohmaye, sūnus Vitas su žmona Audra (Kubiliūtė) ir vaikais Gintare, Daiva ir Aru. Taip pat liūdi seserų a.a. Emilijos Sinkevičienės, a.a. Liudos Daukšienės, Juditos Kolienės, Laimutės Sabienės ir brolio a.a. Juozo Zdancevičiaus šeimos. Velionė bus pašarvuota ketvirtadienį, gruodžio 29 d., 3v.p.p.- 8 v.v. Palos-Gaidas Laidojimo Namuose (11028 Southwest Highway, Palos Hills, IL, 60465) ir penktadienį gruodžio 30 d. nuo 9:30 v.r. Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th Street, Chicago, IL 60632), kurioje 10:30 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių bus palaidota Šv. Kazimierolietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių, prašome aukoti „Draugo Fondui“ ar JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos darbams.
To order memorial trees or send flowers to the family in memory of Salome Daulys, please visit our flower store.

Guestbook

Visits: 39

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors

Send Flowers

Send Flowers

Plant A Tree

Plant A Tree