Cover photo for AURELIJA KRIAUČIŪNIENĖ LINGYTĖ's Obituary
AURELIJA KRIAUČIŪNIENĖ LINGYTĖ Profile Photo
1930 Aurelija 2022

AURELIJA KRIAUČIŪNIENĖ LINGYTĖ

November 7, 1930 — March 31, 2022

A†A AURELIJA KRIAUČIŪNIENĖ LINGYTĖ mirė 2022 m. kovo 31 d. Gimė 1930 m. lapkričio 7 d. Lietuvoje, Vaičių kaime, Šilalės valščiuje, Tauragės apskritije, Antano ir Aleksandros (Poškaitės) Lingių šeimoje. Per antrą pasaulinį karą šeima pasitraukė į Vokietiją kur gyveno Meerbeko ir Oldenbergo pabėgėlių stovyklose. Į Ameriką atvyko 1950 metais ir apsigyveno Melrose Park, IL. Vėliau gyveno Marquette Parke, Oak Lawn ir Arlington Heights, IL. Aurelija aktyviai dalyvavo ir dirbo Čikagos lietuvių bendruomenėje. Priklausė Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo parapijai. Labai mėgo tautinius šokius, buvo pirmos 1957 metų šokių šventės Melrose Parko ansamblio vadovė ir 15 metų šoko Grandies veteranų ratelyje. Buvo ilgametė skautė, pradėjo skautauti Vokietijoje 1948 metais ir dalyvavo Sietuvos vyresnių skaučių draugovėje iki mirties. Savanoriavo „Saulutėje”, „Vaiko Vartai į Mokslą” ir „Drauge”. Dirbo „Paramos” parduotuvėje ir įvairiuose lietuvių delikatesuose. Baigusi dirbti, daug metų namuose kepė, kas metus šimtus, tortų Čikagos lietuviams. Nuliūdę liko: duktė Laura, sūnus Marius su žmona Marytė, anūkai Ona ir Aldas. A.a. Aurelija buvo a.a. Kęstučio žmona ir a.a.Eugenijos Pažerūnienės (vyras a.a Juozas), a.a. Elenos Jablonskienės, a.a. Antano Lingio (žmona a.a. Regina) ir Liucijos (vyras Algis Tirva) sesuo, daugelio sūnėnų ir dukterėčių teta. Atsisveikinimas su velione bus pirmadienį, balandžio 11 d., nuo 9 iki 11 val. r. Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo Bažnyčioje, 6812 S Washtenaw Ave., Chicago, IL. 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoj gėlių prašome aukoti „Saulutėi”, „Vaiko vartai į mokslą” arba „Draugui”. Nuliūdusi šeima.
To order memorial trees or send flowers to the family in memory of AURELIJA KRIAUČIŪNIENĖ LINGYTĖ, please visit our flower store.

Guestbook

Visits: 3

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors

Send Flowers

Send Flowers

Plant A Tree

Plant A Tree